Doop en avondmaal

Doop
Als u ook belijdt en gelooft dat Jezus voor uw zonden gestorven is aan het kruis en u wilt Hem als leerling volgen, dan mag u zich laten dopen. Wij zijn gewoon te dopen op grond van persoonlijk getuigenis van geloof, door onderdompeling. We stellen deze vorm van doop echter niet als voorwaarde voor deelname aan het avondmaal en/of uitoefening van geestelijke gaven.

Avondmaal
In onze gemeente vieren we elke week het avondmaal. De Here Jezus nodigt ons steeds weer uit om Hem te gedenken. We mogen dit doen totdat Jezus terugkomt (1 Kor. 11:26).

Wat is het avondmaal?
Het avondmaal richt onze gedachten op de Here Jezus. Het stimuleert daardoor onze toewijding aan Hem. Het herdenken van Jezus’ lijden en sterven krijgt vorm in de tekenen van brood en wijn, zoals Jezus zelf ons dat voordeed (Lk. 22:19). Het brood dat wordt gebroken is een beeld van het lichaam van de Here Jezus, dat voor onze verzoening is verbroken op Golgotha. De wijn is een beeld van het bloed van de Here Jezus dat Hij voor ons vergoten heeft. Zoals het brood voor onze ogen verbroken wordt, zo is het lichaam van de Heer verbroken. Zoals de wijn uitgegoten wordt in de beker, zo is het bloed van de Here Jezus voor ons vergoten. In het gebroken brood en de vergoten wijn wordt het offer dat de Here Jezus op Golgotha heeft gebracht uitgebeeld.

Hoe vieren we het avondmaal?
Brood en wijn staan tijdens de eredienst op de tafel voor in de zaal. Na de breking van het brood wordt er door een broeder een dankgebed uitgesproken en wordt het brood op schalen doorgegeven. Iedereen die aan het avondmaal zit, neemt een stukje van het brood. Daarna wordt door dezelfde broeder of een andere broeder een dankgebed uitgesproken voor de wijn. De wijn wordt in bekers gegoten, de bekers worden aan elkaar doorgegeven en ieder die aan het avondmaal zit, drinkt een slokje van de wijn. Druivensap beschikbaar voor wie dat wil. Veelal wordt ter inleiding van het avondmaal een Bijbelgedeelte gelezen en wat uitleg gegeven of een lied gezongen.

Wie is uitgenodigd voor het avondmaal?
Het avondmaal is bestemd voor alle gelovigen. In onze gemeente hanteren wij het principe dat wie gedoopt is ook mag meedoen aan het avondmaaltijd. Dat betekent dat wanneer iemand gedoopt is, hij of zij ook mag deelnemen aan het avondmaal. Bezoekers van onze gemeente zijn hartelijk welkom om deel te nemen aan het avondmaal. Voorafgaand aan de dienst zal aan de bezoeker worden gevraagd of hij/zij mee wilt doen met het avondmaal. Als blijkt dat hij/zij een wedergeboren gelovige is en leeft in harmonie met God en medegelovigen dan is er geen belemmering. In dat geval zal aan het begin van de dienst de bezoeker welkom worden geheten en wordt meegedeeld dat deze broeder of zuster ook meedoet met het avondmaal.

Jezelf onderzoeken
De Bijbel roept ons op om onszelf te onderzoeken voordat we deelnemen aan het avondmaal (1 Kor. 11). Net zoals je ter voorbereiding van de maaltijd thuis zorgt dat je schoon aan tafel zit, zo vraagt Hij dat je voordat je bij Hem aan tafel komt, schoon van binnen bent. Onze schuld is weggedaan, maar we mogen steeds weer onze zonden erkennen, ermee bij Hem komen en ze aan Hem belijden. Als we dat doen kunnen we met een gerust hart deelnemen aan het avondmaal. Immers: in Christus is er geen veroordeling (Rom. 8).